ISSS Resilience Centre


SÄKERHET i SKOLOR -
MINSKNING AV HOT OCH KRISBEREDSKAP I SKOLAN

 


"Barn förtjänar att vara trygg och säker.

Det är deras rättighet och VÅRT ansvar"

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

BAKGRUND

ISSS, Institutet för svenska Safety & Security bildades 2010. ISSS strävar efter att stimulera medvetenhet och levererar innovativa, bästa praxis projekt inom området riskhantering och krisberedskap, som bidrar till att säkerställa säkerhet, trygghet och välbefinnande för människor i Sverige i vardagen och under tider av nöd, kriser eller katastrofer. ISSS arbetar inom statliga myndigheter, företag och lokala sektorer .


Detta projekt ses som ett viktigt steg för att minska hotet om skolskjutningar. Detta hot har erkänts som en av de värsta (för närvarande hot nummer 7 av 27 på MSB Nationellt identifierade hot i MSB riskregister) potentiella händelser som skulle kunna inträffa i skolor i Sverige. I en snabb föränderlig värld, globala trender orsakar dominoeffekter i andra länder genom sociala medier, internet och internationella nyheter.  De potentiella riskerna ökar parallellt med beteendemönsterförändringar i den yngre generationen. Nationen har en av de högsta civila vapeninnehav i procenttal i Europa, och samtidigt som lagstiftningen om skjutvapenägande är i allmänhet både robust och effektiv, förvärv av skjutvapen av obehöriga utan tillstånd bör inte vara förbisedd

INLEDNING

Inom ramen för ISSS Riskhanterings- och Krisberedskapsprogram har ett tvåårigt projekt genomförts och avslutats för säkerhet, trygghet och välfärd för barn, lärare och personal i lokala skolor, genom forskning, riskbedömning, analyser och rapporter. ISSS identifierade flera problemområden, inklusive krishanteringsplanering och efter-incident-kapacitet och förmåga att hantera trauma och kommunikation - med särskild hänvisning till " riktad våld " inklusive misshandel med offensiva vapen och skolskjutningar. Dessutom påvisade projektet en signifikant (40 %) brist på viktiga rutiner och strategier för att garantera säkerhet, trygghet och välfärd för barn, lärare och personal inom skolan, med avseende på " Best Practice " och direktiv i hela övriga EU länder.

I december 2013, efter en föredragning vid SACS mötet, ISSS initierade utveckling av ett pilotprojekt för att genomföra ett projekt för "minskning av hot och krisberedskap för skolanskjutningar” i skolor och universitet i Sverige. ISSS söker nu aktivt en skola som vill delta i ett pilotprojekt under 2014 i Uppsala län, Västmanlands län eller i Stockholms län.

MÅL

1. Hotminskning och krisberedskap för skolskjutningar
2. Pilotprojektets främsta mål för lärare, personal och berörda intressenter/partners är:
-  Utveckla medvetenhet,
-  Utveckla och skapa processer,
-  Framtagning utbildningsprogram
3. Skapa ett ramverk för hotminskning, krisberedskap och efter-incident

SAMMANFATTNING

Det finns för närvarande bristande medvetenhet om denna typ om hot i skolor och universitet. ISSS Program för ’Säkerhet & Trygghet i skolor’ identifierade en tveksamhet från skolorna att acceptera potentialen för incidenter som skulle innebära ett större hot, mycket på grund av den känsliga och ovanliga karaktären av hotet. Fastän uppskattningen om risker av större hot i skolorna är betydligt låg, ses det som viktigt att ta itu med den här nivån av hot inom en snar framtid för att undvika skolmiljöer som är utsatta och sårbara. ISSS föreslår att detta projekt formaliseras och påbörjas under Q1-2/2014.

 

 Skulle du och din skola vilja delta i pilotprojektet vänligen
kontakta oss på skolor@isss.se för vidare dialog.

Image description
Image description
Image description